Poslanie

Čo je ERS?

Organizačná štruktúra

Zoznam rozhodcov

Dokumenty - Štatút ERS

Dokumenty - Rokovací poriadok ERS

Dokumenty - Pravidlá trov konania ERS

Ako sa na nás obrátiť?

Rozhodcovské doložky

Rozhodcovská zmluva

Trovy konania

V médiách

 

Ako sa na nás obrátiť?

Adresa pre poštové doručovanie písomností:

Európsky Rozhodcovský Súd, Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice, Slovenská Republika

Pre osobné doručovanie písomností:

Prosíme dojednať si termín osobného doručenia s Tajomníkom Rozhodcovského súdu na t.č: +421 55 62 52 123

Písomnosti týkajúce sa začatia a priebehu rozhodcovského konania pred Rozhodcovským súdom musia byť predložené Rozhodcovskému súdu v takom počte vyhotovení, aby každý účastník, každý Rozhodca, ktorý bude príslušný spor rozhodovať a Tajomník Rozhodcovského súdu, mali k dispozícii po jednom vyhotovení. Žaloby, žalobné odpovede, vzájomné žaloby, ostatné písomné podania a vyjadrenia účastníkov rozhodcovského konania a iné písomnosti, ktoré sa predkladajú Rozhodcovskému súdu, sa mu predkladajú v slovenskom jazyku, ak Rokovací poriadok neustanovuje inak.

PODANIE ŽALOBY:

Rozhodcovské konanie sa pred stálym Rozhodcovským súdom začína doručením žaloby Rozhodcovskému súdu. Podanie žaloby na Rozhodcovský súd má rovnaké právne účinky, ako keby bola žaloba podaná na súd.

Žaloba doručená Rozhodcovskému súdu musí obsahovať:

  a) identifikačné údaje účastníkov rozhodcovského konania, prípadne ich zástupcov,

  b) uvedenie dôkazov, ktoré žaloba navrhuje vykonať,

  c) žalobný návrh (petit),

  d) pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností,

  e) označenie právnych predpisov, na ktoré sa žaloba odvoláva,

  f) označenie a popis hodnoty sporu,

  g) mená, priezviská rozhodcov, na ktorých sa účastníci dohodli alebo spôsob ich výberu

  h) podpis žalobcu.


Žalobca v žalobe súčasne vyčísli hodnotu predmetu sporu, a to aj v prípade, ak má nárok alebo jeho časť nepeňažnú povahu.
Vo všeobecnosti sa hodnota predmetu sporu určuje najmä

  a) výškou požadovaného peňažného plnenia v prípade žalobe o peňažné plnenie,

  b) všeobecnou hodnotou veci, práva alebo majetkovej hodnoty,

  c) na základe údajov o materiálnych záujmoch žalobcu

s tým, že v žalobách pozostávajúcich z niekoľkých nárokov sa musí suma každého nároku určiť samostatne a hodnota predmetu sporu sa určí súčtom všetkých nárokov. K žalobe je žalobca povinný pripojiť kópiu rozhodcovskej zmluvy, dôkazy, o ktoré žalobca svoju žalobu opiera, ako aj doklad o zaplatení Poplatku a Paušálnych nákladov za rozhodcovské konanie.

Po tom, ako bude mať Rozhodcovský súd za to, že žaloba je v zmysle Rokovacieho poriadku úplná, Tajomník zabezpečí doručenie príslušných písomností ostatným účastníkom konania, ako aj všetkým Rozhodcom, ktorí budú v príslušnom spore rozhodovať, v prípade, že už boli ustanovení.

Bližšie informácie o rozhodcovskom konaní pred Európskym Rozhodcovským Súdom sú k dispozícii v rámci korporátnych dokumentov Európskeho Rozhodcovského Súdu.