Poslanie

Čo je ERS?

Organizačná štruktúra

Zoznam rozhodcov

Dokumenty - Štatút ERS

Dokumenty - Rokovací poriadok ERS

Dokumenty - Pravidlá trov konania ERS

Ako sa na nás obrátiť?

Rozhodcovské doložky

Rozhodcovská zmluva

Trovy konania

V médiách

 

Čo je ERS?

Rozhodcovské konanie a celkovo alternatívne spôsoby riešenia sporov zatiaľ v Slovenskej republike nemajú dlhú tradíciu, aj keď v krajinách Európskej únie, ako aj v USA, už dlho patria k veľmi rozšíreným a obľúbeným spôsobom riešenia majetkových sporov, predovšetkým v radoch predstaviteľov obchodných spoločností. Umožňujú totiž promptné, odborné, diskrétne, cenovo prístupné a pre podnikateľov veľmi praktické vybavovanie takýchto sporov.

Schválenie zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2002, ako aj silnejúca spoločenská požiadavka zaviesť na Slovensku do praxe alternatívne spôsoby riešenia obchodných sporov, viedli predstaviteľov akciovej spoločnosti Arbitrážne a Mediačné centrum, aby iniciovali v SR, v úzkej spolupráci s francúzskym Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP), fungujúcim pri parížskej Obchodnej komore, založenie stáleho rozhodcovského súdu Európsky Rozhodcovský Súd.

Slávnostný akt založenia Európskeho Rozhodcovského Súdu s pôsobnosťou pre krajiny strednej a východnej Európy, sa uskutočnil počas V. medzinárodnej odbornej konferencie v dňoch 4. až 5. októbra 2002 v hoteli Grand**** v Jasnej.