Poslanie

Čo je ERS?

Organizačná štruktúra

Zoznam rozhodcov

Dokumenty - Štatút ERS

Dokumenty - Rokovací poriadok ERS

Dokumenty - Pravidlá trov konania ERS

Ako sa na nás obrátiť?

Rozhodcovské doložky

Rozhodcovská zmluva

Trovy konania

V médiách

 

PRAVIDLÁ TVORBY A POUŽITIA TROV ROZHODCOVSKÉHO KONANIA

Európskeho Rozhodcovského Súdu
Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného pri obchodnej spoločnosti
ARBITRÁŽNE A MEDIAČNÉ CENTRUM / CENTRE DE MEDIATION ET D ´ARBITRAGE a.s.

 

§ 1
Trovy konania pred Rozhodcovským Súdom

 

1) Trovy konania pred Rozhodcovským súdom predstavujú Poplatok za rozhodcovské konanie pred Rozhodcovským súdom, Paušálne správne náklady Rozhodcovského súdu, Osobitné náklady Rozhodcovského súdu, vlastné výdavky účastníkov rozhodcovského konania a iné poplatky Rozhodcovského súdu.

2) Poplatok za rozhodcovské konanie pred Rozhodcovským súdom (ďalej len "Poplatok") sa vyberá za konanie Rozhodcovského súdu pri prejednávaní sporu pred Rozhodcovským súdom, ak sa konanie vykonáva na základe žaloby, vzájomnej žaloby alebo námietky započítania. Poplatok sa použije na čiastočné krytie bežných nákladov súvisiacich s činnosťou Rozhodcovského súdu (výdavky spojené s poskytovaním služieb, odmeny Rozhodcov, členov Predsedníctva Rozhodcovského súdu, Tajomníka Rozhodcovského súdu, pracovníkov Rozhodcovského súdu a pod.).

3) Paušálne správne náklady Rozhodcovského súdu (ďalej len "Paušálne náklady") sú režijné náklady, ktoré vzniknú Rozhodcovskému súdu pri prejednávaní konkrétneho sporu (s výnimkou osobitných nákladov), ako sú administratívne náklady, telekomunikačné a prevádzkové náklady a podobne. Hradia sa paušálnou čiastkou popri Poplatku podľa odseku 2 tohto paragrafu.

4) Osobitné náklady Rozhodcovského súdu (ďalej len "Osobitné náklady") sú náklady, ktoré vzniknú pri prejednávaní konkrétneho sporu najmä v súvislosti s vykonávaním dôkazov, odmenou a výdavkami znalca, odmenou a výdavkami tlmočníka a prekladateľa, s vyhotovením prekladov písomností, konaním ústneho pojednávania mimo sídla Rozhodcovského súdu, ako aj s cestovnými a pobytovými nákladmi Rozhodcov a pracovníkov Rozhodcovského súdu. Uvedené náklady hradia strany vo výške skutočných nákladov tak, ako im budú Rozhodcovským súdom vyúčtované s tým, že Osobitné náklady, ktoré vzniknú Rozhodcovskému súdu na žiadosť jednej strany, budú účtované tejto strane.

5) Vlastné výdavky účastníkov rozhodcovského konania sú výdavky, ktoré účastníci konania vynakladajú v súvislosti s ochranou svojich záujmov (ako je cestovné, odmeny ich zástupcov a pod.).

6) Okrem Poplatku, Paušálnych nákladov a Osobitných nákladov sú trovami rozhodcovského konania aj Poplatok za uplatnenie námietky podľa § 13 a § 14 Rokovacieho poriadku, Poplatok za vydanie predbežného opatrenia, Poplatok v sporoch o určenie existencie právneho vzťahu alebo práva, Poplatok pri vzájomnej žalobe, námietke započítania a vecné náklady s tým, že Rozhodcovský súd môže s ohľadom na povahu prejednávanej veci rozhodnúť aj o inej poplatkovej povinnosti účastníkov rozhodcovského konania.

7) Akékoľvek sumy poplatkov a nákladov podľa odseku 2, 3, 4 a 6 tohto paragrafu, uvedené v týchto Pravidlách, ako aj sumy uvedené v Sadzobníku Poplatkov a Paušálnych správnych nákladov rozhodcovského konania (ďalej ako „Sazobník“), sú určené vrátane dane z pridanej hodnoty. Daňovým dokladom pre poplatníka je faktúra, ktorú Zriaďovateľ Rozhodcovského súdu vystaví do 14 dní odo dňa plnej úhrady vyčísleného poplatku na účet Zriaďovateľa respektíve k rukám Tajomníka.

§ 2
Poplatok za rozhodcovské konanie pred Rozhodcovským súdom

 

1) Za konanie pred Rozhodcovským súdom a prejednávanie sporu v rozhodcovskom konaní Rozhodcovským súdom sa vyberá Poplatok, sadzba ktorého je uvedená v Sadzobníku pevnou sumou alebo pevnou sumou a percentom zo základu Poplatku (ďalej len "percentná sadzba") s tým, že pri percentnej sadzbe je základom Poplatku hodnota sporu. Poplatníkom Poplatku za rozhodcovské konanie pred Rozhodcovským súdom je žalobca pri podaní žaloby, žalovaný pri podaní vzájomnej žaloby a žalovaný pri uplatnení námietky započítania. Poplatková povinnosť vzniká podaním žaloby, podaním vzájomnej žaloby a uplatnením námietky započítania. Pokiaľ sa Poplatok riadne nezaplatí, žaloba, respektíve vzájomná žaloba sa neprejednávajú a k námietke započítania sa neprihliada. Ak sa horeuvedený Poplatok nezaplatí ani v dodatočnej lehote na základe výzvy Rozhodcovského súdu, v prípade nezaplatenia Poplatku za podanie žaloby Rozhodcovský súd rozhodcovské konanie uznesením zastaví a v prípade nezaplatenia poplatku za podanie vzájomnej žaloby alebo námietky započítania sa v ďalšom konaní na vzájomnú žalobu, respektíve námietku započítania neprihliada.

2) V prípadoch hodných osobitného zreteľa, ako i v prípade podania viacerých žalôb jedným žalobcom je možné dohodnúť výšku i splatnosť Poplatku na základe osobitnej dohody žalobcu s Rozhodcovským súdom, respektíve Zriaďovateľom Rozhodcovského súdu.

3) Ak je hodnota sporu vyjadrená v cudzej mene, prepočíta sa na účely určenia výšky Poplatku na menu Euro podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný v prvý deň v mesiaci, v ktorom je Poplatok splatný, alebo v ktorom Rozhodcovský súd o sume Poplatku rozhoduje. Toto ustanovenie sa použije primerane aj na prípad, kedy sú žalobné nároky uplatnené v rôznych menách.

4) Poplatok je možné platiť aj cudzej mene, ktorá je voľne zameniteľnou menou podľa kurzového lístka Národnej banky Slovenska vyhláseného v deň splatnosti Poplatku. Poplatníci, ktorých miesto trvalého pobytu alebo sídlo sa nachádza na území Slovenskej republiky, platia Poplatok vždy v mene Euro.

5) Poplatok sa považuje za zaplatený v okamihu, keď bol vyplatený v hotovosti k rukám Tajomníka Rozhodcovského súdu alebo pripísaný na určený bankový účet Zriaďovateľa Rozhodcovského súdu.

6) Poplatok sa pri preskúmaní rozhodcovského rozsudku sa nevyberá, okrem nákladov Paušálnych a Osobitných.

 

§ 2a
Zníženie Poplatku a jeho čiastočné vrátenie

 

1) Ak vezme žalobca žalobu, žalovaný vzájomnú žalobu či námietku započítania späť najneskôr v prvý pracovný deň bezprostredne nasledujúci po dni doručenia prvého podania protistrany, vráti sa poplatníkovi 50 % zo zaplateného Poplatku. O vrátení Poplatku s konečnou platnosťou rozhoduje rozhodcovský senát alebo Rozhodca, ak bol ustanovený alebo Tajomník Rozhodcovského súdu, ak rozhodcovský senát, respektíve Rozhodca ustanovený ešte nebol, a to v uznesení o zastavení konania.

2) Ak sa rozhodcovské konanie zastaví z iného dôvodu, ako je uvedený v odseku 1 tohto paragrafu, vráti sa poplatníkovi 50 % zo zaplateného Poplatku v prípade, ak k zastaveniu konania dôjde pred nariadením ústneho pojednávania. Ak dôjde k zastaveniu konania po nariadení ústneho pojednávania, Poplatok sa poplatníkovi nevracia. Ak sa rozhoduje v zjednodušenom konaní, bez nariadenia ústneho pojednávania, v prípade zastavenia konania z iného dôvodu, ako je uvedené v odseku 1 tohto paragrafu, sa vracia poplatníkovi 50 % zo zaplateného Poplatku, ak dôvod na zastavenie konania vznikne najneskôr v prvý pracovný deň bezprostredne nasledujúci po dni doručenia prvého podania protistrany. O vrátení Poplatku s konečnou platnosťou rozhoduje rozhodcovský senát alebo Rozhodca, ak bol ustanovený alebo Tajomník Rozhodcovského súdu, ak rozhodcovský senát, respektíve Rozhodca ustanovený ešte nebol, a to v uznesení o zastavení konania.

3) V prípadoch zjednodušeného konania, len na základe predložených písomností bez ústneho pojednávania vo veci samej, sa znižuje Poplatok o 25 %. Ak sa ukáže v priebehu konania, že sú predložené písomnosti nedostatočné pre rozhodnutie a konajúci Rozhodca (Rozhodcovia) nariadi ústne pojednávanie, k zníženiu Poplatku nedôjde. Pokiaľ bol zaplatený na začiatku konania znížený Poplatok z titulu zjednodušeného konania a bolo potrebné nariadiť ústne pojednávanie, je žalobca povinný doplatiť na výzvu Rozhodcovského súdu 25 % Poplatku.

 

§ 2b
Zvýšenie poplatku

 

1) V prípade medzinárodného sporu sa Poplatok zvyšuje o 50 %.

2) Ak spor nerozhoduje jediný Rozhodca, ale Rozhodcovia (rozhodcovský senát), Poplatok sa zvyšuje :

  a) o 100 % v prípadoch, kde hodnota sporu nepresahuje 700 EUR,
  b) o 50 % v prípadoch, kde hodnota sporu nepresahuje 3300 EUR,
  c) o 20 % v prípadoch, kde hodnota sporu presahuje 3300 EUR.

3) Poplatok sa zvyšuje, ak sa na rozhodcovskom konaní zúčastňujú viac ako dve strany, a to o 30 % za každého ďalšieho účastníka rozhodcovského konania (strana, vedľajší účastník a pod.).

4) Ak sa po začatí rozhodcovského konania a zaplatení Poplatku a Paušálnych nákladov hodnota predmetu sporu, z ktorej bola výška Poplatku a Paušálnych nákladov vyčíslená, zvýši, Poplatok ako aj Paušálne náklady sa doplatia, a to na základe výzvy Rozhodcovského súdu. Pokiaľ doplatok Poplatku a Paušálnych nákladov nie je riadne a včas zaplatený, Rozhodcovský súd v konaní síce pokračuje, ale na rozšírenie predmetu rozhodcovského konania, v dôsledku ktorého došlo k zvýšeniu hodnoty sporu, neprihliada.

 

§ 2c
Zrýchlené konanie

 

V prípade zrýchleného konania podľa § 11 Rokovacieho poriadku sa Poplatok zvyšuje buď o 75 % v prípade, ak sa žiada o vydanie rozhodcovského rozhodnutia v lehote do 15 dní od zaplatenia Poplatku, alebo o 50 % v prípade, ak sa žiada o vydanie rozhodcovského rozhodnutia v lehote do 30 dní od zaplatenia Poplatku. Ak Rozhodcovský súd rozhodne tak, že v príslušnej veci nie je možné rozhodnúť spôsobom podľa § 11 Rokovacieho poriadku, zvýšený zaplatený Poplatok účastníkovi rozhodcovského konania vráti.

 

§ 2d
Rozdelenie trov rozhodcovského konania

 

1) Účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, Rozhodcovský súd prizná náhradu trov, najmä potom náhradu Poplatku za rozhodcovské konanie pred Rozhodcovským súdom, Paušálnych správnych nákladov, Osobitných nákladov, ako aj vlastných výdavkov, potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal, ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodnú inak. O povinnosti nahradiť trovy rozhodcovského konania rozhoduje Rozhodcovský súd spravidla v rozhodcovskom rozsudku. Rozhodcovský súd môže rozhodnúť o náhrade trov konania aj samostatným rozhodcovským uznesením. V prípade vydania uznesenia o zastavení konania Rozhodcovským súdom, znáša trovy rozhodcovského konania každá sporová strana sama a Rozhodcovský súd nepriznáva náhradu trov konania žiadnej zo sporových strán (uvedené nemá vplyv na platnosť § 2a ods. 1,2 týchto Pravidiel).

2) Každý vedľajší účastník konania hradí sám zvýšené trovy rozhodcovského konania, ktoré na neho pripadajú.

3) Strany sa môžu dohodnúť medzi sebou na inom rozdelení trov rozhodcovského konania, ako je uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto paragrafu, na základe dohody, ktorá je súčasťou rozhodcovskej zmluvy alebo rozhodcovskej doložky.

 

§ 3
Paušálne náklady

 

1) Na Paušálne náklady Rozhodcovského súdu uvedené v týchto Pravidlách je žalobca povinný poskytnúť Rozhodcovskému súdu paušálnu čiastku, vo výške uvedenej v Sadzobníku podľa hodnoty sporu. Obdobne sa postupuje aj pri vzájomnej žalobe.

2) Paušálne náklady sa hradia pri podaní žaloby, popri Poplatku podľa § 2 a nasl. týchto Pravidiel.

3) Na Paušálne náklady sa primerane vzťahujú ustanovenia § 2 až § 2d o Poplatku, s výnimkou § 2a a § 2c týchto Pravidiel.

4) Za správne náklady Rozhodcovského súdu zodpovedá Rozhodcovskému súdu aj ten účastník konania, ktorému bol rozhodcovským rozhodnutím priznaný nárok na náhradu trov rozhodcovského konania.

 

§ 4
Osobitné náklady

 

1) Osobitné náklady vzniknuté pri konaní pred Rozhodcovským súdom na jeho náklady, sú mu účastníci konania povinní na základe Vyúčtovania osobitných nákladov Rozhodcovského súdu uhradiť, a to najneskôr do 10 dní od doručenia tohto Vyúčtovania osobitných nákladov.

2) Osobitné náklady, ktoré vzniknú Rozhodcovskému súdu tým, že sa na žiadosť jednej strany prekladajú písomnosti strán, ich oznámenie a pod., ako aj dopyty, vyjasnenia a odporúčania rozhodcovského senátu (jediného rozhodcu) alebo Predsedníctva Rozhodcovského súdu do iného jazyka, ako je jazyk konania pred rozhodcami, hradí táto strana. To isté platí, ak ide napr. o preklad Rozhodcovského rozsudku alebo uznesenia senátu (jediného rozhodcu) alebo uznesenia Predsedníctva Rozhodcovského súdu, ako aj o služby tlmočníka. Inak sa na spôsob rozdelenia Osobitných nákladov primerane vzťahujú ustanovenia § 2d týchto Pravidiel, s výnimkou poslednej vety § 2d týchto Pravidiel. O rozdelení osobitných nákladov sa s konečnou platnosťou rozhoduje v Rozhodcovskom rozsudku.

 

§ 5
Výdavky strán

 

Na rozdelenie vlastných výdavkov strán sa vzťahujú ustanovenia § 2d týchto Pravidiel.

 

§ 6
Poplatok za uplatnenie námietky

 

1) Poplatková povinnosť vzniká aj uplatnením námietky podľa § 13 a §14 Rokovacieho poriadku. V prípade uplatnenia takejto námietky, je ten účastník rozhodcovského konania, ktorý námietku uplatnil, povinný zaplatiť poplatok za uplatnenie námietky vo výške 50% z Poplatku v danom rozhodcovskom konaní podľa Sadzobníka. Pokiaľ poplatok za uplatnenie námietky nie je riadne a včas zaplatený pri jej podaní, ani v dodatočne stanovenej lehote 5 dní od doručenia Výzvy Rozhodcovského súdu, Rozhodcovský súd v konaní síce pokračuje, ale na uplatnenú námietku neprihliada.

2) Ak Rozhodcovský súd uplatnenej námietke vyhovie, poplatok zaplatený podľa odseku 1 tohto paragrafu sa jeho poplatníkovi vráti.

3) Ak Rozhodcovský súd uplatnenú námietku zamietne, poplatok zaplatený podľa odseku 1 tohto paragrafu, sa nevracia.

 

§ 7
Poplatok za vydanie predbežného opatrenia


Poplatok za vydanie predbežného opatrenia, ak o to sporová strana požiada, je stanovený sumou 664 EUR.

 

§ 8
Poplatok v sporoch o určenie existencie právneho vzťahu alebo práva

 

Poplatok v sporoch o určenie či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, je stanovený sumou 664 EUR.

 

§ 9
Poplatok pri vzájomnej žalobe, námietke započítania

 

Pre stanovenie výšky poplatku splatného pri podaní vzájomnej žaloby alebo uplatnení námietky započítania sa použijú ustanovenia o Poplatku za rozhodcovské konanie pred Rozhodcovským súdom.

 

§ 10
Vecné náklady Rozhodcovského súdu

 

Náklady Rozhodcovského súdu, mu vzniknuté na žiadosť účastníka konania alebo jeho zástupcu, pri vyhotovovaní kópií písomností pri nahliadnutí do spisu konania vedeného pred Rozhodcovským súdom, je mu účastník konania alebo jeho zástupca povinný uhradiť na mieste v hotovosti, k rukám Tajomníka. Odplata Rozhodcovského súdu za vyhotovenie kópie písomnosti je stanovená na 0,33 EUR/ 1 strana.

 

§ 11
Výnimky

 

Ako výnimku z ustanovenia § 2d týchto Pravidiel môže Rozhodcovský súd uložiť jednej strane, aby nahradila druhej strane náklady, ktoré táto zbytočne vynaložila na základe neúčelných alebo nepotrebných úkonov prvej strany. Takýmito úkonmi sa rozumejú úkony, ktoré spôsobili druhej strane zbytočné náklady na opatrenia v konaní, pretože neboli potrebné, najmä náklady, ktoré vznikli neodôvodneným preťahovaním konania.

 

§ 12
Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1) Neoddeliteľnou súčasťou týchto Pravidiel je Sadzobník Poplatkov a Paušálnych správnych nákladov rozhodcovského konania.

2) Pravidlá tvorby a použitia trov rozhodcovského konania Európskeho rozhodcovského Súdu, ako i Kalkulátor nákladov konania (pre výpočet Poplatkov a Paušálnych správnych nákladov podľa Sadzobníka Poplatkov a Paušálnych správnych nákladov rozhodcovského konania), je zverejnený na webovej stránke Rozhodcovského súdu (www.arbitragecourt.org).

3) Zrušujú sa Pravidlá tvorby a použitia nákladov rozhodcovského konania zo dňa 30. 11. 2007. Rozhodcovské konania začaté pred dňom účinnosti týchto Pravidiel tvorby a použitia trov rozhodcovského konania, sa riadia doterajšími Pravidlami.

4) Tieto Pravidlá tvorby a použitia trov rozhodcovského konania nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom prijatia Zriaďovateľom – 30.12.2008.