Poslanie

Čo je ERS?

Organizačná štruktúra

Zoznam rozhodcov

Dokumenty - Štatút ERS

Dokumenty - Rokovací poriadok ERS

Dokumenty - Pravidlá trov konania ERS

Ako sa na nás obrátiť?

Rozhodcovské doložky

Rozhodcovská zmluva

Trovy konania

V médiách

 

Rozhodcovská zmluva

ERS bude rozhodovať vždy v súlade s rozhodcovskou zmluvou uzavretou medzi sporovými stranami, pričom vždy bude brať do úvahy obchodné zvyklosti vzťahujúce sa na prejednávaný spor a zásady poctivého obchodného styku a dobrých mravov.

Majetkový spor dvoch sporových strán možno ukončiť v rozhodcovskom konaní aj vtedy, ak už sporové strany vedú spor na všeobecnom súde. Účastníci takéhoto konania sa môžu dohodnúť na tom, že ich spor sa ukončí v rozhodcovskom konaní pred týmto súdom, alebo aj mimosúdne. Takáto dohoda však musí obsahovať rozhodcovskú zmluvu uzavretú podľa zákona č. 244/2002 Z.z. a pravidiel ERS súdu.

Rozhodcovská zmluva, ktorú zmluvné strany uzatvárajú, pritom môže mať formu osobitnej zmluvy, alebo môže byť vedená vo forme rozhodcovskej doložky priamo uvedenej v zmluve. Zákon č. 244/2002 Z.z., ktorý upravuje rozhodovanie majetkových sporov, ak je miesto rozhodcovského konania v Slovenskej republike, pripúšťa aj možnosť, že strany nedodržia písomnú formu rozhodcovskej zmluvy. V takom prípade je ale potrebné učiniť vyhlásenie do zápisnice pred rozhodcom, a to najneskôr do začatia rozhodcovského konania. Obsahom takejto zápisnice je potom samotná rozhodcovská zmluva.

Zákon o rozhodcovskom konaní č. 244/2002 Z.z. v § 16 súčasne uvádza, kedy sa rozhodcovské konanie začína, čo platí v prípade, ak sa zmluvné strany v rozhodcovskej zmluve, alebo dodatočne pred začatím konania nedohodli inak. Ak existuje dohoda zmluvných strán, konanie začína tak, ako si to zmluvné strany dohodli, samozrejme s ohľadom na pravidlá rozhodcovského konania a rokovacieho poriadku konkrétneho rozhodcovského súdu, v našom prípade Európskeho Rozhodcovského Súdu (ERS).

vzor

P R E A M B U L A


Na základe vzájomnej dohody zástupcov spoločností DREVINA, spoločnosť s ručením obmedzeným a PLUTON, a.s., uzatvárajú vyššie uvedené spoločnosti na základe vôle slobodnej a vážnej, za podmienok ďalej špecifikovaných, túto rozhodcovskú zmluvu, ktorá je právnym základom riešenia všetkých sporov, ktoré vzniknú zo zmlúv uzavretých medzi zmluvnými stranami, vrátane sporov o ich platnosť, výklad alebo zrušenie, pričom tieto budú riešené pred stálym rozhodcovským súdom Európsky Rozhodcovský Súd, zriadeným pri obchodnej spoločnosti ARBITRÁŽNE A MEDIAČNÉ CENTRUM/CENTRE DE MEDIATION ET D`ARBITRAGE a.s., podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov.

DREVINA, spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom
Štúrova ulica, č.6, Trenčín
IČO: 23 516 873
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín oddiel: Sro, vložka č. 1215/K
bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka v Trenčíne, č. účtu 358 266-711/0200
zastúpená: RNDr. Peter Vaník, konateľ
( v ďalšom texte len strana 1)

a

PLUTON, akciová spoločnosť

so sídlom Hurbanova ulica č.13, Banská Štiavnica
IČO: 15 321 863
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel. Sa, vložka č. 853/S
zastúpená: Ing. Vojtech Furmanko, predseda predstavenstva a Alena Vomáčková, členka predstavenstva
( v ďalšom texte len strana 2)

uzavreli v zmysle § 4 zák. č. 244/2002 Z.z., o rozhodcovskom konaní a Pravidiel stáleho rozhodcovského súdu Európsky Rozhodcovský Súd túto rozhodcovskú zmluvu
( v ďalšom texte len zmluva )


I. PREDMET ZMLUVY

 

1.1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností obidvoch zmluvných strán v prípade vzniku akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú zo zmlúv uzavretých medzi zmluvnými stranami, vrátane sporov o ich platnosť, výklad alebo zrušenie, ktoré budú riešené pred stálym rozhodcovským súdom Európsky Rozhodcovský Súd, podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov.

1.2. Účelom rozhodcovského konania pred Európskym Rozhodcovským Súdom je mimosúdne riešenie sporov v rozhodcovskom konaní, rýchlejšie, pružnejšie, jednoduchšie, špecializovanými rozhodcami po dohode medzi spornými stranami na základe tejto rozhodcovskej zmluvy.

 

II. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

2.1. Na základe tejto zmluvy a jej príloh sa zmluvné strany zaväzujú podrobiť a rešpektovať rozhodnutiam rozhodcovského súdu. Rozhodnutia Európskeho Rozhodcovského Súdu budú pre strany konečné, záväzné a vykonateľné a budú vydané v slovenskom jazyku.

Zmluvné strany si zvolia jednu z nižšie uvedených alternatív konania (rozhodcovská doložka), ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

2.2.1.1. Spor je oprávnený prejednať a rozhodnúť jediný rozhodca, ktorého je oprávnené menovať predsedníctvo Európskeho Rozhodcovského Súdu po predložení návrhu od predsedu Európskeho Rozhodcovského Súdu zo zoznamu rozhodcov vedenom pri Európskom Rozhodcovskom Súde. Ústne pojednávanie sa bude konať v sídle Európskeho Rozhodcovského Súdu, Štúrova 28, Košice, SR v jazyku slovenskom.

2.2.1.2. Spor je oprávnený prejednať a rozhodnúť rozhodca JUDr. Aleš Rozhodný bytom Európska 8, Košice ako jediný rozhodca. Písomný súhlas s prijatím funkcie rozhodcu je nedeliteľnou súčasťou tejto rozhodcovskej zmluvy. Ústne pojednávanie sa bude konať v sídle Európskeho Rozhodcovského Súdu, Štúrova 28, Košice, SR v jazyku slovenskom.

2.2.1.3. Spor sú oprávnení prejednať traja rozhodcovia. Každá strana ustanoví jedného rozhodcu a takto ustanovení rozhodcovia následne ustanovia tretieho predsedajúceho. Písomný súhlas s prijatím funkcie rozhodcu je nedeliteľnou súčasťou tejto rozhodcovskej zmluvy. Ústne pojednávanie sa bude konať v sídle Európskeho Rozhodcovského Súdu, Štúrova 28, Košice, SR v jazyku slovenskom.

2.2. Voľbu rozhodcov realizujú zmluvné strany v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa predloženia písomnej výzvy niektorej zo zmluvných strán.

2.3. Výzvu na zvolenie rozhodcu musí zmluvná strana urobiť v písomnej forme a zabezpečiť jej doručenie druhej strane.

2.4. V prípade, že v stanovenej lehote nedôjde ku konsenzu ohľadne osoby rozhodcu, rozhodne sa o osobe rozhodcu podľa pravidiel Európskeho Rozhodcovského Súdu.

2.5. Zmluvné strany si nemôžu zvoliť za rozhodcu osobu, ktorá má k účastníkom sporu alebo k prejednávanej veci vzťah vzbudzujúci vážne podozrenie zaujatosti, nedôveryhodnosti, alebo u ktorej by vo funkcii rozhodcu hrozil stav rozporu záujmu.

2.6. Zmluvné strany môžu namietať zaujatosť aj toho rozhodcu, ktorého si sami ustanovili. To však len v prípade, že sa o zaujatosti dozvedeli po jeho ustanovení do funkcie rozhodcu. Strany sporu môžu podávať námietky z dôvodov a spôsobom uvedeným v zákone o rozhodcovskom konaní.

2.7. Zmluvné strany si môžu zvoliť za rozhodcu aj osobu, ktorá nie je zapísaná do zoznamu rozhodcov.

2.8. Miestom konania ústnych pojednávaní Európskeho Rozhodcovského Súdu sú Košice. Tajomník alebo Predseda Európskeho Rozhodcovského Súdu môže rozhodnúť alebo sporné strany sa môžu dohodnúť, že ústne pojednávanie sa môže konať aj na inom mieste Slovenskej republiky alebo v zahraničí. O konaní ústneho pojednávania v zahraničí informuje Predseda súdu Predsedníctvo Európskeho Rozhodcovského Súdu. Na konanie v zahraničí je potrebný súhlas oboch sporných strán.

2.9. Európsky Rozhodcovský Súd v spore rozhoduje zásadne podľa slovenského právneho poriadku. Ak sa účastníci konania v spore vzniknutom z obchodného alebo z občiansko-právneho vzťahu s medzinárodným prvkom nedohodnú na rozhodujúcom práve, Európsky Rozhodcovský Súd rozhoduje podľa právneho poriadku určeného kolíznymi normami.

Súd rozhoduje podľa právneho poriadku štátu, ktorý si zmluvné strany dohodnú v rozhodcovskej zmluve (v rozhodcovskej doložke).

2.10. Rozhodcovské konanie sa začína dňom doručenia Európskemu Rozhodcovskému Súdu, rozhodcovi, alebo doručením do kancelárie Európskeho Rozhodcovského Súdu. Tajomník Európskeho Rozhodcovského Súdu, prípadne rozhodca je povinný na žalobe vyznačiť deň, keď bola žaloba doručená.

2.11. Žalobca má povinnosť doručiť rovnopis žaloby a jej prílohy Európskemu Rozhodcovskému Súdu a ten zabezpečí prostredníctvom Tajomníka zaslanie všetkých písomností obom sporovým stranám. Rovnako tak to je aj v prípade vzájomnej žaloby. Písomnosti sa považujú za doručené, ak boli doručené adresátovi osobne alebo do sídla, alebo na miesto podnikania, alebo na miesto jeho trvalého pobytu. Ak nie je možné písomnosti doručiť na uvedené miesta, písomnosti sa považujú za doručené, ak sú zaslané do posledného známeho sídla alebo miesta výkonu podnikania, alebo miesta trvalého pobytu doporučenou zásielkou alebo iným hodnoverným a overiteľným spôsobom.

2.12. Ak žaloba spĺňa podmienky pre konanie, Tajomník zašle kópiu s prílohami s Rokovacím poriadkom a zoznamom rozhodcov žalovanej strane a súčasne ju vyzve, aby v lehote 30 dní od doručenia žaloby podala k nej svoje písomné vyjadrenie. Ak sa žalovaný v stanovenej lehote k žalobe nevyjadrí, pokračuje Európsky Rozhodcovský Súd v konaní.

2.13. Rozhodcovské konanie je neverejné.

2.14. Rozhodcovský rozsudok má pre účastníkov konania rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok súdu, musí byť určitý a vykonateľný a ak výrokom rozhodcovského súdu je uložená povinnosť na plnenie niektorej zo sporových strán, rozhodcovský súd určí zároveň lehotu pre toto plnenie. Rozhodcovský rozsudok musí byť vyhotovený písomne najneskôr do 30 dní.

2.15. Účastník rozhodcovského konania sa môže žalobou domáhať zrušenia tuzemského rozhodcovského rozsudku na príslušnom súde z dôvodov uvedených v zákone o rozhodcovskom konaní. Žalobu možno podať v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodcovského rozsudku účastníkovi, ktorý podáva žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku.

2.16. Rozhodcovský rozsudok je konečný a záväzný pre obidve strany, ktoré sú povinné splniť všetky povinnosti uložené v rozhodcovskom rozhodnutí. 2.17. Rozhodcovský rozsudok je vykonateľný súdom príslušným na výkon rozhodnutia alebo na exekúciu podľa osobitných predpisov.

III. KONTAKTY PRE DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ


3.1. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby vykonania akéhokoľvek kontaktu a pre potreby doručovania (osobného, poštového, telefonického, faxového) kontaktovať predovšetkým osoby uvedené v tejto zmluve,

strana 1
meno
funkcia
tel.
fax.
e-mail:

strana 2
meno
funkcia
tel.
fax.
e-mail:


Európsky Rozhodcovský Súd

sídlo súdu Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice, Slovenská republika
tajomník
tel. 42155 6252123
fax. 42155 6230364
e-mail: office@arbitragecourt.org
www.arbitragecourt.org

 

IV. VÝKLAD POJMOV


4.1. Pre potreby tejto zmluvy je rozhodujúci výklad následovného pojmu :

4.1.1. Pre potreby tejto zmluvy sa pod pojmom „pravidlá“ rozumejú základné dokumenty Európskeho Rozhodcovského Súdu ( Štatút, Rokovací poriadok, Pravidlá výkonu funkcie rozhodcu, Zoznam rozhodcov, ), zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní.

 

V. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

5.1. Táto zmluva je vyhotovená v troch paré rovnakej právnej sily, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom výtlačku a jeden bude predložený rozhodcovskému súdu pri podaní žaloby, žiadosti o ustanovenie rozhodcu.

5.2. Túto zmluvu je možné meniť iba písomným dodatkom potvrdeným obidvomi zmluvnými stranami

5.3. Právne pomery touto zmluvou neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

5.4. Zmluva je vyhotovená v slovenskej jazykovej mutácii.

5.5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

5.6. Vždy, keď si to kontext vyžaduje, zahŕňa rod všetkých použitých slov rod mužský, ženský a stredný a číslo všetkých slov zahŕňa ich jednotné i množné číslo.

5.7. Členy a ostatné nadpisy obsiahnuté v tejto zmluve sú iba kvôli referenčným účelom a nevplývajú na význam interpretácie.

5.8. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že zmluvu pred jej podpísaním prečítali, tejto porozumeli a že táto bola uzavretá na základe vôle slobodnej, vážnej, nie v tiesni či za nápadne nevýhodných podmienok.


V Trenčíne, dňa 01.10.2002

Strana 1 - podpis

Strana 2 - podpis