Poslanie

Čo je ERS?

Organizačná štruktúra

Zoznam rozhodcov

Dokumenty - Štatút ERS

Dokumenty - Rokovací poriadok ERS

Dokumenty - Pravidlá trov konania ERS

Ako sa na nás obrátiť?

Rozhodcovské doložky

Rozhodcovská zmluva

Trovy konania

V médiách

 

Rozhodcovské doložky

Znenie rozhodcovských doložiek

1) prvý variant doložky - rozhodcu vyberá zo zoznamu rozhodcov Európsky Rozhodcovský Súd
Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred stálym rozhodcovským súdom Európsky Rozhodcovský Súd zriadeným pri obchodnej spoločnosti ARBITRÁŽNE A MEDIAČNÉ CENTRUM/CENTRE DE MEDIATION ET D`ARBITRAGE a.s. podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohoto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné a bude vydané v jazyku slovenskom. Spor je oprávnený prejednať a rozhodnúť jediný rozhodca, ktorého je oprávnené menovať predsedníctvo ERS po predložení návrhu od predsedu ERS zo zoznamu rozhodcov vedenom pri ERS. Ústne pojednávanie sa bude konať v sídle rozhodcovského súdu na adrese Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice v jazyku slovenskom.

2) druhý variant doložky - zmluvné strany si vyberú konkrétneho rozhodcu zo zoznamu rozhodcov Európskeho Rozhodcovského Súdu, respektíve za rozhodcu si ustanovia inú osobu, mimo takéhoto zoznamu.
Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred stálym rozhodcovským súdom Európsky Rozhodcovský Súd zriadeným pri obchodnej spoločnosti ARBITRÁŽNE A MEDIAČNÉ CENTRUM/CENTRE DE MEDIATION ET D`ARBITRAGE a.s. podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohoto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné a bude vydané v jazyku slovenskom. Spor je oprávnený prejednať a rozhodnúť rozhodca ......................., bytom ...................... ako jediný rozhodca. Písomný súhlas s prijatím funkcie rozhodcu je nedeliteľnou súčasťou tejto rozhodcovskej doložky/zmluvy. Ústne pojednávanie sa bude konať v sídle rozhodcovského súdu na adrese Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice v jazyku slovenskom.

3) tretí variant doložky - každá strana určí svojho rozhodcu a títo dvaja rozhodcovia vyberú tretieho - predsedajúceho rozhodcovského senátu.
Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred stálym rozhodcovským súdom Európsky Rozhodcovský Súd zriadeným pri obchodnej spoločnosti ARBITRÁŽNE A MEDIAČNÉ CENTRUM/CENTRE DE MEDIATION ET D`ARBITRAGE a.s. podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohoto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné a bude vydané v jazyku slovenskom. Spor sú oprávnení prejednať traja rozhodcovia. Každá strana ustanoví jedného rozhodcu a takto ustanovení rozhodcovia následne ustanovia tretieho predsedajúceho. Písomný súhlas s prijatím funkcie rozhodcu je nedeliteľnou súčasťou tejto rozhodcovskej doložky/ zmluvy. Ústne pojednávanie sa bude konať v sídle rozhodcovského súdu na adrese Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice v jazyku slovenskom.