Poslanie

Čo je ERS?

Organizačná štruktúra

Zoznam rozhodcov

Dokumenty - Štatút ERS

Dokumenty - Rokovací poriadok ERS

Dokumenty - Pravidlá trov konania ERS

Ako sa na nás obrátiť?

Rozhodcovské doložky

Rozhodcovská zmluva

Trovy konania

V médiách

 

Štatút Európskeho Rozhodcovského Súdu

Spoločnosť ARBITRÁŽNE A MEDIAČNÉ CENTRUM / CENTRE DE MEDIATION ET D `ARBITRAGE a.s., so sídlom Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice, IČO: 36 216 551, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1224/V, ako zriaďovateľ Európskeho Rozhodcovského Súdu, vydáva v súlade s § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoRK“) tento Štatút Európskeho Rozhodcovského Súdu (ďalej len „Štatút“):

 

PRVÁ ČASŤ


Základné ustanovenia
§ 1


1) Európsky Rozhodcovský Súd je stálym rozhodcovským súdom zriadeným obchodnou spoločnosťou ARBITRÁŽNE A MEDIAČNÉ CENTRUM / CENTRE DE MEDIATION ET D `ARBITRAGE a.s., v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.

2) Názov stáleho rozhodcovského súdu znie Európsky Rozhodcovský Súd (ďalej len „Rozhodcovský súd“).

3) Zriaďovateľom Rozhodcovského súdu je obchodná spoločnosť ARBITRÁŽNE A MEDIAČNÉ CENTRUM / CENTRE DE MEDIATION ET D `ARBITRAGE a.s., so sídlom Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice, IČO: 36 216 551, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1224/V (ďalej len „Zriaďovateľ“).

4) Rozhodcovský súd nemá právnu subjektivitu.

5) Sídlom Rozhodcovského súdu je mesto Košice.

6) Tento Štatút upravuje najmä sídlo, právne postavenie, organizačnú štruktúru a členenie Rozhodcovského súdu, vecnú pôsobnosť Rozhodcovského súdu, ako aj vedenie Zoznamu rozhodcov a všeobecné, respektíve osobitné podmienky, ktoré musí spĺňať uchádzač o zápis do Zoznamu rozhodcov.

 

Právomoc a pôsobnosť
§ 2


1) Rozhodcovský súd rozhoduje majetkové spory vzniknuté z tuzemských a z medzinárodných obchodno-právnych a občianskoprávnych vzťahov, ak je miesto rozhodcovského konania v Slovenskej republike.

2) Rozhodcovský súd rozhoduje len spory, ktoré účastníci konania pred súdom môžu skončiť súdnym zmierom v zmysle § 99 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

3) Rozhodcovský súd nemôže rozhodovať (i) spory o vzniku, zmene alebo o zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam, (ii) spory o osobnom stave, (iii) spory súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí a (iv) spory, ktoré vzniknú v priebehu konkurzného, vyrovnacieho a reštrukturalizačného konania.

4) Právomoc Rozhodcovského súdu rozhodovať spory je založená na základe rozhodcovskej zmluvy, ktorá môže mať formu osobitnej zmluvy alebo formu rozhodcovskej doložky k zmluve, pričom rozhodcovská zmluva môže byť uzavretá aj po vzniku sporu medzi zmluvnými stranami alebo počas prejednávania sporu na súde, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

5) Ak si účastníci rozhodcovskej zmluvy dohodli právomoc Rozhodcovského súdu, má sa za to, že sa podriadili Štatútu a Rokovaciemu poriadku Rozhodcovského súdu (ďalej len „Rokovací poriadok“), ktoré sú platné v čase začatia rozhodcovského konania, ako aj rozhodcovskému rozhodnutiu, vydanému podľa tohto Štatútu a Rokovacieho poriadku.

 

DRUHÁ ČASŤ
Organizačná štruktúra a členenie


Organizačná štruktúra

§ 3


Rozhodcovský súd má túto organizačnú štruktúru:

a) Predsedníctvo Rozhodcovského súdu (ďalej len „Predsedníctvo“);
b) Rozhodcovia Rozhodcovského súdu (ďalej len „Rozhodcovia“ alebo jednotlivo „Rozhodca“);
c) Tajomník Rozhodcovského súdu (ďalej len „Tajomník“).

 

Predsedníctvo
§ 4


1) Predsedníctvo je najvyšším orgánom Rozhodcovského súdu. Má minimálne troch a maximálne deväť členov.

2) Členov Predsedníctva menuje a odvoláva Zriaďovateľ, a to na funkčné obdobie piatich rokov. Člen Predsedníctva môže byť do tejto funkcie menovaný opakovane. Členom Predsedníctva môže byt' len fyzická osoba.

3) Členstvo v Predsedníctve členovi zaniká:
  a) odvolaním z funkcie Zriaďovateľom, a to aj bez uvedenia dôvodu; funkcia člena Predsedníctva v takomto prípade zaniká dňom doručenia rozhodnutia o odvolaní z funkcie Tajomníkovi, ak nie je v rozhodnutí uvedený neskorší deň, ku ktorému funkcia člena Predsedníctva zanikne. Tajomník následne o odvolaní písomne informuje člena Predsedníctva,
  b) stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony
  c) vzdaním sa funkcie; funkcia člena Predsedníctva v takomto prípade zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie Tajomníkovi, ak v tomto písomnom oznámení nie je uvedený neskorší deň, ku ktorému funkcia člena Predsedníctva zanikne,
  d) smrťou,
  e) uplynutím funkčného obdobia; v prípade, ak ešte neboli menovaní noví členovia Predsedníctva, členstvo zaniká až dňom menovania nových členov Predsedníctva.

4) Ak členovi Predsedníctva z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) až d) tohto paragrafu zanikne funkcia, čím by došlo k porušeniu podmienky o minimálnom počte členov Predsedníctva podľa odseku 1 tohto paragrafu, Zriaďovateľ dodatočne menuje na zostávajúcu časť funkčného obdobia nového člena, respektíve členov Predsedníctva.

5) Zriaďovateľ menuje z členov Predsedníctva Predsedu Rozhodcovského súdu (ďalej len „Predseda“), ako aj Podpredsedu Rozhodcovského súdu (ďalej len „Podpredseda“).

6) Predsedníctvo sa schádza na svojich zasadnutiach podľa potreby, najmenej však raz za rok. Predsedníctvo zvoláva Predseda, alebo o jeho zvolanie požiada ktorýkoľvek člen Predsedníctva, ktorý svoju žiadosť o zvolanie Predsedníctva predkladá Predsedovi, ktorý najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti zasadnutie Predsedníctva zvolá, a to tak, aby sa zasadnutie konalo nie neskôr, ako do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o zvolanie Predsedníctva.

7) Predsedníctvo pri výkone svojej pôsobnosti vykonáva všetky úkony vymedzené v Štatúte a Rokovacom poriadku, ako aj všetky ostatné úkony, ktoré patria do právomoci Rozhodcovského súdu a ktoré nevykonávajú Predseda, Rozhodcovia alebo Tajomník. Predsedníctvo najmä:
  a) dozerá na riadny priebeh rozhodcovského konania a tento kontroluje,
  b) rozhoduje o zápise a výmaze Rozhodcu do/zo Zoznamu rozhodcov,
  c) rozhoduje o zániku funkcie Rozhodcu v spore,
  d) vypracováva návrh Rokovacieho poriadku, ktorý následne predkladá Zriaďovateľovi na schválenie,
  e) vypracováva návrh rozpočtu Rozhodcovského súdu, ktorý následne predkladá Zriaďovateľovi na schválenie,
  f) vždy k 31. januáru príslušného kalendárneho roka vypracúva a následne predkladá Zriaďovateľovi správu o hospodárení za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka,
  g) vypracúva a následne predkladá Zriaďovateľovi na schválenie návrh Pravidiel tvorby a použitia trov rozhodcovského konania a návrh Sadzobníka Poplatkov a Paušálnych správnych nákladov rozhodcovského konania,
  h) vytvára odborné a poradenské orgány Rozhodcovského súdu a menuje a odvoláva ich členov,
  ch) schvaľuje Pravidlá výkonu funkcie Rozhodcu,
  i) menuje Rozhodcov v konkrétnych sporoch, ak o to účastníci konania požiadajú,
  k) rozhoduje o uplatnenej námietke predpojatosti proti Rozhodcovi a následnom vylúčení Rozhodcu z prejednávania a rozhodnutia veci; v prípade, ak je námietka predpojatosti uplatnená voči Rozhodcovi, ktorý je súčasne aj členom Predsedníctva, člen Predsedníctva, voči ktorému bola námietka predpojatosti uplatnená sa rozhodovania a hlasovania o takejto námietke nezúčastní.

8) Predsedníctvo je spôsobilé uznášať sa, ak sú na zasadnutí Predsedníctva prítomní minimálne dvaja (dvaja a viac) členovia Predsedníctva (uvedené neplatí pre prípady definované v odseku 9 tohto paragrafu). Rozhodnutie Predsedníctva je prijaté, ak zaň hlasovala minimálne polovica všetkých na zasadnutí Predsedníctva prítomných členov Predsedníctva za predpokladu, že zaň hlasoval aj Predseda, ktorého hlas je v prípade rovnosti hlasov hlasom rozhodujúcim. Ak Predseda nie je na zasadnutí Predsedníctva prítomný, právo Predsedu uvedené v predchádzajúcej vete vykonáva Podpredseda Rozhodcovského Súdu. Z každého zasadnutia Predsedníctva sa vyhotovuje zápis, ktorý podpisujú všetci na zasadnutí Predsedníctva prítomní členovia Predsedníctva. Hlasovanie Predsedníctva sa môže uskutočňovať aj mimo zasadnutia Predsedníctva, a to písomnou formou, pričom za písomnú formu sa v takomto prípade považuje aj doručenie prejavu vôle prostredníctvom faxu, respektíve e-mailu. Hlasujúci sa pritom považujú za prítomných.

9) V odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z objektívnych preukázateľných skutočností, je oprávnený v mene Predsedníctva rozhodnúť i jediný člen Predsedníctva, ktorý však musí byť jeho Predsedom alebo Podpredsedom.

10) V prípade, ak ktorékoľvek z ustanovení tohto Štatútu, Rokovacieho poriadku alebo ZoRK zveruje do pôsobnosti Rozhodcovského súdu právo rozhodovať o akejkoľvek otázke, práve alebo povinnosti zmluvnej strany rozhodcovskej zmluvy alebo účastníka rozhodcovského konania, má sa za to, že takéto rozhodnutie prijíma Rozhodcovský súd prostredníctvom Predsedníctva ak tento Štatút, Rokovací poriadok alebo ZoRK neurčuje inak.

11) Členovia Predsedníctva sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom funkcie člena Predsedníctva, a to aj po zániku funkcie, s výnimkou prípadov ustanovených zákonom.

12) Členovia Predsedníctva, môžu vykonávať funkciu Rozhodcu.

 

Predseda Rozhodcovského súdu
§ 5

 

1) Predseda Rozhodcovského súdu pri výkone svojej pôsobnosti:
  a) zastupuje a reprezentuje Rozhodcovský súd navonok
  b) v súčinnosti so Zriaďovateľom administratívne a organizačne zabezpečuje riadny chod a správu Rozhodcovského súdu
  c) riadi a koordinuje činnosť Rozhodcovského súdu

2) Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje Podpredseda. So súhlasom Zriaďovateľa môže Predseda časť výkonu svojej pôsobnosti preniesť na Tajomníka.

 

Rozhodcovia
§ 6

 

1) Spory, ktoré patria do právomoci Rozhodcovského súdu rozhodujú Rozhodcovia s tým, že Rozhodcom je osoba zapísaná do Zoznamu rozhodcov vedenom Rozhodcovským súdom (ďalej len "Zoznam rozhodcov"). V rámci Rozhodcovského súdu je poverený vedením Zoznamu rozhodcov Tajomník. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie § 7 ods. 4 tohto Štatútu.

2) O zápise osoby do Zoznamu rozhodcov rozhoduje Predsedníctvo, pričom návrh na zápis osoby do Zoznamu rozhodcov predkladá Predsedníctvu Predseda. Do Zoznamu rozhodcov môže byť zapísaná osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 6 ods. 1 ZoRK a v tomto Štatúte s tým, že musí ísť o osobu, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

3) Zmluvné strany sa v rozhodcovskej zmluve môžu dohodnúť na osobe Rozhodcu (Rozhodcov) alebo na postupe jeho dodatočného ustanovenia. Ak sa zmluvné strany nedohodli ani na osobe Rozhodcu (Rozhodcov) ani na postupe jeho dodatočného ustanovenia, pri ustanovovaní Rozhodcu sa postupuje podľa § 8 ods. 2 ZoRK.

4) Za Rozhodcu si zmluvné strany rozhodcovskej zmluvy môžu určiť aj osobu, ktorá nie je zapísaná v Zozname rozhodcov, ale len za predpokladu, že táto osoba spĺňa predpoklady pre zápis do Zoznamu rozhodcov podľa tohto Štatútu, a súčasne za predpokladu, že Predseda rozhodnutím potvrdí, že účastníkmi určená osoba tieto podmienky spĺňa. V opačnom prípade Predseda ustanoví Rozhodcu zo Zoznamu rozhodcov.

5) Rozhodca je pri výkone funkcie Rozhodcu a pri rozhodovaní povinný postupovať a rozhodovať nezávisle a nestranne. Rozhodca je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom funkcie Rozhodcu. Pozbaviť Rozhodcu mlčanlivosti môžu výlučne obe zmluvné strany rozhodcovskej zmluvy. V prípade smrti alebo zániku zmluvnej strany rozhodcovskej zmluvy, je oprávnený pozbaviť Rozhodcu mlčanlivosti za túto zmluvnú stranu iba jej právny nástupca.

6) Rozhodca nie je povinný funkciu Rozhodcu prijať. V prípade, ak Rozhodca funkciu Rozhodcu prijme, je povinný písomne potvrdiť prijatie funkcie Tajomníkovi, a to doručením písomného potvrdenia o prijatí funkcie. V prípade, ak Rozhodca funkciu Rozhodcu prijme, za moment prijatia funkcie Rozhodcu sa považuje moment ustanovenia rozhodcu. Tajomník o prijatí funkcie Rozhodcom bezodkladne informuje zmluvné strany rozhodcovskej zmluvy. V prípade, ak Rozhodca funkciu Rozhodcu neprijme, je povinný bezodkladne, najneskôr však v lehote 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o ustanovení do funkcie, túto skutočnosť oznámiť Rozhodcovskému súdu. Ak Rozhodcovskému súdu v lehote 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o ustanovení do funkcie Rozhodcu nebude doručené písomné potvrdenie Rozhodcu o prijatí funkcie Rozhodcu podľa tohto ustanovenia, má sa za to, že Rozhodca funkciu neprijíma.

7) Funkcia Rozhodcu v konkrétnom rozhodcovskom konaní zaniká:
  a) vzdaním sa funkcie Rozhodcu
  b) odvolaním z funkcie Rozhodcu účastníkmi rozhodcovského konania, pričom odvolanie sa uskutočňuje na základe písomnej dohody účastníkov konania doručenej Tajomníkovi
  c) rozhodnutím vybranej osoby alebo Rozhodcovského súdu
  d) pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony
  e) smrťou Rozhodcu

8) Ak ustanovenému Rozhodcovi zanikla jeho funkcia, ustanoví sa náhradný Rozhodca. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na postupe ustanovenia náhradného Rozhodcu. Za dohodnutý postup ustanovenia náhradného Rozhodcu sa považuje i zmluvnými stranami dohodnutý postup ustanovenia Rozhodcu. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na postupe ustanovenia náhradného Rozhodcu, postupuje sa primerane podľa ustanovenia § 8 ods. 2 ZoRK. V prípade, že sa zmluvné strany dohodli na osobe Rozhodcu (Rozhodcov) a tento zmluvnými stranami ustanovený Rozhodca funkciu Rozhodcu neprijal, postupuje sa primerane podľa ustanovenia § 8 ods.2 ZoRK.

9) Rozhodca je povinný bez zbytočného odkladu informovať zmluvné strany (účastníkov rozhodcovského konania) a Predsedu Rozhodcovského súdu o všetkých skutočnostiach, pre ktoré by mohol byť z prejednávania a rozhodovania veci vylúčený, ak so zreteľom na jeho pomer k veci alebo k zmluvným stranám možno mať pochybnosť o jeho nepredpojatosti. Zmluvné strany môžu namietať predpojatosť Rozhodcu, ktorého ustanovili, len z dôvodov, o ktorých sa dozvedeli po jeho ustanovení do funkcie Rozhodcu. Na uplatnenie námietok voči Rozhodcovi sa primerane použijú ustanovenia § 13 Rokovacieho poriadku Rozhodcovského Súdu.

 

Tajomník
§ 7

 

1) Tajomník riadi a zabezpečuje chod kancelárie Rozhodcovského súdu, ďalej organizuje, zabezpečuje a zodpovedá za administratívnu agendu Rozhodcovského súdu.

2) Pri výkone svoje pôsobnosti Tajomník najmä:
  a) organizuje administratívnu agendu Rozhodcovského súdu
  b) pripravuje a zabezpečuje rozhodcovské konanie
  c) zabezpečuje riadne a včasné vyhotovovanie všetkých úradných písomností a rozhodnutí Rozhodcovského súdu a jeho orgánov
  d) zabezpečuje úschovu listín
  e) vedie Zoznam rozhodcov
  f) podpisuje doložky právoplatnosti a vykonateľnosti na rozhodnutiach Rozhodcovského súdu, pričom pri výkone svojej pôsobnosti sa riadi pokynmi Predsedu Rozhodcovského súdu.

3) Tajomníka do funkcie menuje a z funkcie odvoláva Zriaďovateľ, a to na dobu neurčitú s tým, že Zriaďovateľ je povinný o menovaní, respektíve odvolaní Tajomníka informovať Predsedu Rozhodcovského súdu.

4) Tajomník má právo sa zúčastňovať na pojednávaniach Rozhodcovského súdu a na zasadnutiach Predsedníctva, a to ako poradný orgán.

5) Doručením písomnosti Tajomníkovi nastávajú účinky doručenia Rozhodcovskému súdu.

6) Tajomník je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom funkcie Tajomníka, a to i po skončení výkonu tejto funkcie.

 

TRETIA ČASŤ
Pravidlá o trovách konania pred Rozhodcovským súdom

 

§ 8

 
1) Trovy konania pred Rozhodcovským súdom predstavujú Poplatok za rozhodcovské konanie pred Rozhodcovským súdom, Paušálne správne náklady Rozhodcovského súdu, Osobitné náklady Rozhodcovského súdu, vlastné výdavky účastníkov rozhodcovského konania a iné poplatky Rozhodcovského súdu. 2) Pravidlá tvorby a použitia trov rozhodcovského konania, vrátane Sadzobníka Poplatkov a Paušálnych správnych nákladov rozhodcovského konania sú stanovené Zriaďovateľom na návrh Predsedníctva a tvoria prílohu Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu.

 

§ 9

 

Odmeny členov Predsedníctva určuje Zriaďovateľ Rozhodcovského súdu. Odmeny Rozhodcov určuje Zriaďovateľ na návrh Predsedníctva, a to najmä so zreteľom na hodnotu sporu a náročnosť prerokovávaného prípadu. Odmeny Tajomníka určuje Predsedníctvo so súhlasom Zriaďovateľa Rozhodcovského Súdu.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ
Hospodárenie Rozhodcovského súdu

 

§ 10

 

1) Rozhodcovský súd hospodári s majetkom, ktorého zdrojom sú najmä:
  a) dotácie a peňažné plnenia poskytnuté Zriaďovateľom
  b) príjmy z trov konania pred Rozhodcovským súdom
  c) dary a iné peňažné plnenia fyzických a právnických osôb

2) Rozhodcovský súd hospodári a svoju činnosť financuje na základe rozpočtu, návrh ktorého vypracováva Predsedníctvo a schvaľuje Zriaďovateľ, a to vždy na obdobie jedného kalendárneho roka.

 

PIATA ČASŤ
Kancelária Rozhodcovského súdu

 

§ 11

 

1) Za účelom zabezpečenia činnosti Rozhodcovského súdu sa zriaďuje Kancelária Rozhodcovského súdu, ktorá činnosť Rozhodcovského súdu zabezpečuje najmä po stránke organizačnej, administratívnej a hospodárskej. Kancelária plní najmä činnosť podateľne pre prijímanie akýchkoľvek podaní, zásielok a listín určených a doručovaných Rozhodcovskému súdu.

2) V kancelárii Rozhodcovského súdu sa nachádza Zoznam rozhodcov, do ktorého môže každý nahliadnuť.

3) Vedúcim kancelárie je Tajomník.

 

ŠIESTA ČASŤ
Odborné sekcie a poradné orgány Rozhodcovského súdu

 

§ 12

 

1) Rozhodcovský súd môže vytvárať pre svoje potreby dočasné (ad hoc) alebo stále odborné sekcie a poradné orgány, pričom Predsedníctvo ustanoví podrobnosti o organizácii a činnosti odborných sekcií a poradných orgánov pôsobiacich pri Rozhodcovskom súde.

2) Členom odborných sekcií a poradných orgánov sú prevažne externí odborníci z oblastí, ktorých využitie Rozhodcovský súd pri svojej rozhodovacej činnosti používa. Spôsob určenia odmeny externých spolupracovníkov a poradcov ustanoví osobitný predpis, ktorého vypracovanie zabezpečí Predsedníctvo a schváli Zriaďovateľ.

 

SIEDMA ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia

 

§ 13

 

1) Štatút Európskeho Rozhodcovského Súdu sa uverejňuje aj na webovej stránke Rozhodcovského súdu (www.arbitragecourt.org).

2) Zrušuje sa Štatút Rozhodcovského súdu zo dňa 10. 06. 2006. Rozhodcovské konania začaté pred dňom účinnosti tohto Štatútu sa riadia doterajším Štatútom.

3) Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom prijatia Zriaďovateľom – 30.11.2007.