CMAP

 

CMAP - MEDIAČNÉ A ARBITRÁŽNE CENTRUM V PARÍŽI

pri Obchodnej a priemyselnej komore v Paríži

Za podpory CMAP – ako medzinárodne uznávanej rozhodcovskej autority, ktorá poskytla know-how zo svojej niekoľkoročnej praxe bol zriadený Európsky Rozhodcovský Súd jeho zriaďovateľom – Arbitrážnym a Mediačným centrom/Centre de médiation et d´arbitrage a.s.

CMAP je francúzskou asociáciou zriadenou v máji 1955 podľa Zákona 1901, z iniciatívy Obchodnej a priemyselnej komory v Paríži (Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris).

Jej partnermi sú: 

  • Le Barreau de Paris – Advokátska komora v Paríži
  • Le Tribunal de Commerce de Paris – Obchodný súd v Paríži
  • L’Association Française d’Arbitrage – Francúzska arbitrážna spoločnosť
  • Le Comité National Français de la Chambre de Commerce Internationale – Francúzska národná komisia Medzinárodnej Obchodnej komory
  • Le Conseil Superieur de l’Ordre des Experts-Comptables – Vrchná Rada Komory /Združenia/ účtovných expertov


Poslaním CMAP je reagovať na potreby obchodných spoločností a viesť tieto subjekty k uspokojivému riešeniu ich obchodných sporov formou alternatívnych možností rozhodovania - cestou Mediácie a Arbitráže.


Pôsobnosť CMAP sa týka všetkých sporov obchodného charakteru medzi partnermi, spoločníkmi, klientmi, dodávateľmi, taktiež aj sporov v bankovom a poisťovacom sektore, v oblasti vlastníckych vzťahov, infotechnológií a pod.


Cieľovou skupinou aktivít CMAP sú riaditelia obchodných spoločností, obchodníci a živnostníci, ako i vedúci pracovníci právnych a finančných oddelení firiem, advokáti, daňoví poradcovia a iní.