Zákon č. 244/2002 o rozhodcovskom konaní

Obchodný zákonník

Občiansky zákonník

Občiansky Súdny Poriadok

Exekučný poriadok

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom

 

Zákon č. 244/2002 o rozhodcovskom konaní

Zákon o rozhodcovskom konaní (č. 244/2002 Z.z.), ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2002, vytvoril základ nového, možno povedať, moderného rozhodcovského konania o veciach, ktoré enormne zaťažujú všeobecné súdy. Nejde pritom o celkom nový zákon. Už doteraz boli prijaté viaceré zákony, najmä zákon c. 98/1963 Zb. o rozhodcovskom konaní v medzinárodnom obchodnom styku. Tento zákon upravoval riešenie sporov s medzinárodným prvkom, a vnútroštátne obchodné spory patriace do právomoci hospodárskej arbitráže. Nový zákon č. 244/2002 Zb. nerehabilituje, ani neobnovuje hospodársku arbitráž, ani nepreberá tie zákonné ustanovenia, ktoré sa v tejto štátnej arbitráži aplikovali.

otvoriť Zákon o rozhodcovskom konaní (formát PFD, 134 kb)


K otvoreniu tohto dokumentu vo formáte PDF potrebujete mať nainštalovaný ADOBE Acrobat Reader, ak tento prehliadač nemáte nainštalovaný na vašom počítači nainštalujte si ho.