Čo je to rozhodcovské konanie?

Čo je mediácia?

Výhody rozhodcovského konania

 

Čo je to mediácia?

Mediácia je zmierlivý postup riešenia nezhôd, pomocou ktorého tretia, nezávislá a nestranná, strana, sprostredkovateľ, pomáha stranám nájsť dohodu, ktorá by bola uspokojivá pre každú z nich. Jej cieľ v oblasti obchodných záležitostí spočíva v tom, aby pomohla podnikom prísť k optimálnemu riešeniu vyplývajúcemu z jednaní alebo, ak aj sa nenájde riešenie optimálne, tak k riešeniu prijateľnému pre všetkých zúčastnených.

V tomto rámci je podstatné zdôrazniť, že sprostredkovateľ nie je ani rozhodcom, ani sudcom, ale skôr « medzičlánkom », ktorého cieľom je umožniť jednania medzi stranami, aby im pomohol nájsť riešenie svojho sporu, ktoré by si našli strany sami.

Títo sprostredkovatelia pokrývajú celé spektrum ekonomických činností: šéfovia podnikov, odborníci – účtovníci, advokáti/právnici, honorovaní konzulárni úradníci, súdni/právni experti, inžinieri – poradcovia, atď.

Ak sa jedná o súdnych sprostredkovateľov, vo všeobecnosti strany alebo úradníci žiadajú takmer vždy veľmi presný profil sprostredkovateľa. Strany dávajú v skutočnosti prednosť tomu, aby mali k dispozícii sprostredkovateľa, ktorý dobre pozná sektor činnosti, v ktorom spor vznikol. To im iste poskytuje dôveru, že budú zdieľať spoločný jazyk, aj keď sprostredkovateľ nemá hrať úlohu experta a vyjadrovať svoj technický názor na vec.

Organizácia mediácie sa teda môže prezentovať ako posledný pokus nechať triumfovať spoločnú vôľu strán hľadať zmierčie východisko pri nejakej nezhode.