Čo je to rozhodcovské konanie?

Čo je mediácia?

Výhody rozhodcovského konania

 

Čo je to rozhodcovské konanie?

Rozhodcovský súd má svoj základ v článku 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý garantuje každému (aj právnickým osobám) právo "... domáhať sa stanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky".

Ústava Slovenskej republiky, a na ňu nadväzujúci zákon o rozhodcovskom konaní, vytvárajú právne (zákonné) možnosti a podmienky na alternatívne riešenie majetkových sporov vzniknutých z tuzemských a medzinárodných obchodno-právnych a občianskych vzťahov.

Poslaním rozhodcovských súdov je riešenie sporov mimosúdnou cestou, na základe zmluvy sporných strán, slobodným autonómnym výberom konkrétneho rozhodcovského súdu a v jeho rámci výberom rozhodcu.

Tento spôsob konania bude pružnejší, efektívnejší, dôvernejší, finančne a časovo menej náročný, spôsobilý na aplikáciu ústavnej zásady, podľa ktorej sa má vec prerokovať bez zbytočných prieťahov, teda včas, aby sa tak zadosťučinilo zásade vyžadujúcej včasné ukončenie sporu v záujme svojho práva. Táto zásada je osobitne významná práve v obchodných a iných majetkových veciach, ktoré významne ovplyvňuje chod ekonomiky nielen v rámci mezoštruktúry, ale vôbec aj v makroekonomických štruktúrach.

Prof. Milan Čič, DrSc. et Dr.h.c.